Ochrana osobních údajů

Veškeré texty, fotografie, zvukové záznamy a jiná data na webových stránkách jsou předmětem vlastnictví firmy Kehida Termál Kft. nebo majitele webových stránek ve smyslu autorského zákoníku. Všechna práva vyhrazena.

Společnost ctí autorská práva a na svých stránkách bez povolení nepoužívá duševní vlastnictví jiných osob a vědomě neporušuje související právní předpisy. Zjistíte-li opak, bezodkladně nás informujte, abychom mohli protiprávní jednání co nejrychleji ukončit.

Vy máte právo číst a tiskem nebo stažením na nosiče dat kopírovat obsahy internetových stránek https://kehidatermal.hu ovšem pouze a výhradně pro osobní, nikoliv pro komerční účely. Prodej jakékoliv části internetových stránek za účelem získání finančního zisku je přísně zakázaný. Dále změny kterékoliv části webových stránek, či jejich vkládání do jiného díla, publikace nebo na webové stránky v elektronické nebo tištěné podobě je možné pouze a výhradně s výslovným souhlasem majitele. Kromě výše uvedeného společnost Kehida Termál Kft. nedovoluje užívání žádných jiných práv a autorizací v souvislosti se svými internetovými stránkami.

Majitel internetových stránek si vyhrazuje právo na provedení změn, oprav a modifikace svých domovských stránek, a to kdykoli to uzná za nutné a bez předchozího upozornění.

Směrnice pro zpracování osobních údajů společnosti Kehida Termál Kft., jakožto provozovatele internetových stránek www.kehidatermal.hu

 1. Jméno správce dat:
  Kehida Termál Kft.
 2. Adresa správce dat:
  8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos utca 62.
 3. Kontakt:
  info@kehidatermal.hu
 4. Registrační číslo správce dat:
  NAIH-118584/2017.
 5. Kategorie zpracovaných údajů:
  Zpracování údajů se svobodným, vědomým a výslovným souhlasem registrovaných uživatelů na internetových stránkách.
 6. Právní základ zpracování údajů:
  Svobodný, vědomý a výslovný souhlas uživatelů v souladu s § 5 zákona č. CXII. z roku 2011 o ochraně osobních údajů a svobodného přístupu k informacím.
 7. Rozsah zpracovaných údajů:
  1. Povinně vyplnitelné údaje při registraci uživatele:
   jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo
  2. Údaje, které si uživatel podle vlastního uvážení může zadat při registraci:
   žádné
  3. Mladistvé osoby do 16. let věku se na webových stránkách nemohou registrovat.
  4. Během užívání webových stránek je zaznamenaná IP adresa počítače, začátek a konec návštěvy stránek, respektive v některých případech – podle nastavení počítače uživatele – vyhledávač a typ operačního systému. Tyto údaje systém automaticky zaznamenává. Poskytovatel údaje v záznamech nepropojuje s jinými osobními údaji.
 8. Účel zpracování údajů:
  1. V případě přihlášení se k odběru novinek uživatelem zadané údaje slouží k identifikaci uživatele za účelem zaslání newsletterů. Pro uživatele, kteří se přihlásí k odběru novinek Poskytovatel zašle newsletter. Užívání údajů na takové účely může uživatel – odhlášením se – zakázat. Uživatel svůj souhlas s takovým zpracováním údajů vyjádří následujícím způsobem:
   1. V nabídce „(Novinky) Přihláška” zadáním svého jména a e-mailové adresy a následným kliknutím na nápis „Přihlásit se“.
   2. Vyplněním elektronického formuláře „Žádost o nabídku“ nebo „Rezervace“ a následným zasláním formuláře kliknutím na nápis „Přihlásit se“, který je na konci poslední stránky formuláře.
   3. Vyplněním a zasláním elektronického „Kontaktního formuláře” tím, že ve čtverci (check-box) před textem „Přihlásím se k odběru novinek“ nezruší označení fajfkou.
  2. V případě Žádosti o nabídku nebo Rezervace uživatelem zadané údaje slouží k identifikaci uživatele a jeho následné vyrozumění e-mailem nebo telefonicky pouze a výhradně v souvislosti s konkrétní nabídkou nebo rezervací. Uživatel svůj souhlas s takovým zpracováním údajů vyjádří vyplněním a zasláním elektronického formuláře „Žádost o nabídku“ nebo „Rezervace“.
  3. Pokud ke zpracování údajů dojde s výslovným souhlasem uživatele, pak účelem zpracování je zaslání individuálních, personalizovaných nabídek na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo Příjemce. Uživatel svůj souhlas s takovým zpracováním údajů vyjádří následujícím způsobem:
   1. Vyplněním a zasláním některých z elektronických formulářů „(Novinky) Přihláška“, „Žádost o nabídku“, „Rezervace“ nebo „Kontaktní formulář”, a to tak, že ve čtverci (check-box) před textem „Souhlasím s tím, aby mi hotel zasílal individuální a akční nabídky“ nezruší označení fajfkou.
  4. Přístupem k těmto internetovým stránkám se do protokolových souborů (log-files) zaznamenávají parametry počítače uživatele, respektive jeho IP adresa. Provozovatel tyto údaje zpracovává výhradně za účelem vývoje portálu. Tento portál, resp. jeho jednotlivé aplikace vytvářejí krátké textové soubory, tzv. cookies, které se za účelem identifikace uživatele a usnadnění jeho další návštěvy ukládají na harddisk návštěvníka. Uživatel portálu se může rozhodnout, jestli souhlasí s přijetím cookies nebo ne, resp. jestli má být informován o tom, že prohlédnutá stránka vytváří pro něho cookies. Pokud v prohlížeči svého počítače povolíte použití cookies, tak souhlasíte s tím, aby provozovatel tohoto portálu zaslané údaje použil pro účely vylepšení provozování stránek. Nezapomeňte, že pokud nesouhlasíte s použitím cookies, pak jsou některé funkce a služby webových stránek nepřístupné nebo přístupné v omezeném rozsahu.
  5. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. („Google”). Služba Google Analytics používá „cookies“, to je ukládá textové soubory do vašeho počítače pro účely vyhodnocování užívání webové. Informace o užívání webové stránky (včetně vaši IP adresy), které vygenerují „cookies“, budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky vámi a vytváření reportů o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
   Google nespáruje vaši IP adresu s jinými údaji, které o vás má. S navolením příslušných nastavení vašeho prohlížeče můžete odmítnout použití „cookies“, ovšem musíme vás upozornit na to, že v takovém případě nebudete mít možnost využít služby těchto stránek v plném rozsahu. S použitím těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním svých údajů s výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Správce údajů nepoužije osobní údaje pro jiné účely, než které zde byly uvedené.
   Provozovatel stránek může poskytnout osobní údaje třetí osobě pouze a výhradně s předchozím a informovaným souhlasem uživatele. Toto se nevztahuje na případné, zákonem požadované a povinné poskytování informací.
 9. Doba zpracování osobních údajů:
  Údaje, které je uživatel povinen sdělit při registraci, nebo které zadá svobodně, Poskytovatel může spravovat do té doby, než si uživatel nevyužije Poskytovatelem zajištěnou možnost odhlásit se. (Poskytovatel provede výmaz údajů, a to na základě svobodné volby uživatele a do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti o výmaz. Pokud uživatel používá osobní údaje nezákonným způsobem nebo klamně, nebo naplní skutkovou podstatu trestního činu, pak je Poskytovatel oprávněn způsobem uvedeným v uživatelských podmínkách a v okamžiku, kdy se o dané věci dozví, zrušit registraci a zároveň vymazat všechny osobní údaje uživatele). 

  Systém v době využívání služby archivuje údaje, které budou uložené v protokolových souborech (log–files). Čas poslední návštěvy bude systémem automaticky nahrazen časem další návštěvy uživatele.

 10. Výmaz údajů:
  Uživatel musí zaslat žádost o výmaz svých osobních údajů e-mailem na adresu adatkezeles@kehidatermal.hu Poskytovatel údaje provede výmaz údajů do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti o výmaz. Po vymazání již osobní údaje nelze obnovit.
 11. Identifikace (název nebo jméno) zpracovatele údajů
  Bábelhal Webstudio Kft.
 12. Adresa zpracování údajů
  8360 Keszthely, Honvéd u. 17.
 13. Kategorie zpracování údajů:
  Provádění technických úkolů souvisejících se spravováním dat.
 14. Opatření pro zajištění ochrany osobních údajů:
  Osobní údaje budou na území Maďarské republiky uložené na serveru společnosti Bábelhal Webstudio Kft. Všechny osobní údaje, které si uživatel při registraci zadá, Poskytovatel uloží na bezpečný a chráněný server.
  Osobní údaje budou přístupné pouze v průběhu spravování a zpracování dat, a to výhradně pro ty zaměstnance Poskytovatele a zpracovatele, kteří disponují osobním a omezeným („admin“) oprávněním. Poskytovatel kontroluje přihlášení a vstupy jednotlivých zaměstnanců do databáze, přičemž oprávnění zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí.
 15. Poskytování údajů třetí osobě:
  Poskytovatel o poskytování údajů třetí osobě své klienty informuje a vyžádá k tomu jejich souhlas. O poskytování údajů třetí osobě Poskytovatel vede evidenci.
 16. Možnost pozměnění směrnice o ochraně osobních údajů:
  Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto směrnici, přičemž uživatelé budou o chystané změně předem informováni. Vy tím, že službu využijete po nabytí účinnosti dané změny, souhlasíte s modifikovanou směrnicí o ochraně osobních údajů.
 17. Práva uživatelů v souvislosti se správou jejich osobních údajů:
  Uživatelé mohou o správě svých osobních a citlivých údajů požadovat informace. Na vyžádání správce osobních údajů poskytne uživatelům informace o jejich spravovaných osobních údajích, účelu, právním podkladu a době trvání správy, dále o jménu a adrese (sídle) zpracovatele osobních údajů a o činnostech souvisejících se správou osobních údajů, jakožto i o tom, komu a proč byly údaje poskytované. Žádost o informaci má být zaslána e-mailem na adresu adatkezeles@kehidatermal.hu Uživatel obdrží odpověď do 8 pracovních dnů od zaslání žádosti. Klienti si v době trvání spravování osobních mohou podat žádost o výmaz svých osobních údajů, a to podle ustanovení uvedených v bodě 10.
 18. Možnosti uplatnění práva:
  Uživatel si může podle zákona č. CXII. z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodném přístupu k informacím a podle Občanského zákoníku uplatňovat svá práva před soudem, nebo může požádat o pomoc ředitele Národního úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodného přístupu k informacím (dr. Attila Péterfalvi, předseda „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság“, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, poštovní adresa: 1534 Budapest, Pf.: 834.). S dalšími otázkami, resp. připomínkami se obraťte na zaměstnance provozovatele: adatkezeles@kehidatermal.hu
 19. Souhlas uživatele:
  Uživatel po přečtení této směrnice o ochraně osobních údajů uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, vyplní-li a zašle-li kterýkoliv z následujících elektronických formulářů: „(Novinky) Přihláška”, „Žádost o nabídku”, „Rezervace” nebo „Kontaktní formulář”.
  Znění souhlasu:
  „Směrnici o ochraně osobních údajů jsem přečetl(a) a ohledně nakládání s mými osobními údaji jsem dostatečně informován(a). Poskytovatel (Kehida Termál Kft.) může údaje, které jsem při registraci na webové stránky https://kehidatermal.hu zadal, spravovat a zpracovávat v souladu s pravidly obsaženými ve Směrnici o ochraně osobních údajů.”